Skip to main content

Bluesheets interim-2023-alto-05: Tue 14:00
bluesheets-interim-2023-alto-05-202305301400-00

Meeting Bluesheets Application-Layer Traffic Optimization (alto) WG
Date and time 2023-05-30 14:00
Title Bluesheets interim-2023-alto-05: Tue 14:00
State Active
Other versions plain text
Last updated 2023-05-30

bluesheets-interim-2023-alto-05-202305301400-00
Bluesheet for interim-2023-alto-05
========================================================================

18 attendees.


Luis Contreras	
Mahdi	
Ayoub MESSOUS	Fujitsu Research of Europe Ltd
Jingxuan Zhang	
Qin Wu	
Mohamed Boucadair	
Kai Gao	
Motoyoshi Sekiya	
Junichi Suga	
Chunchi Liu	Huawei Technologies Co., Ltd.
Qiufang Ma	Huawei
Sabine Randriamasy	
Ryan Yang	
Roland Schott	
Jordi Ros-Giralt	
Y. Richard Yang	
Ziyang Xing	
Danny Perez