Multilinear Galois Mode (MGM)
draft-smyshlyaev-mgm-10

Revision differences

Document history

Date Rev. By Action
2019-04-19
10 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-10.txt
2019-04-19
10 (System) New version approved
2019-04-19
10 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2019-04-19
10 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-10-19
09 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-09.txt
2018-10-19
09 (System) New version approved
2018-10-19
09 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2018-10-19
09 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-06-29
08 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-08.txt
2018-06-29
08 (System) New version approved
2018-06-29
08 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2018-06-29
08 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-04-12
07 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-07.txt
2018-04-12
07 (System) New version approved
2018-04-12
07 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2018-04-12
07 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-03-05
06 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-06.txt
2018-03-05
06 (System) New version approved
2018-03-05
06 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2018-03-05
06 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-03-05
05 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-05.txt
2018-03-05
05 (System) New version approved
2018-03-05
05 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2018-03-05
05 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-03-05
04 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-04.txt
2018-03-05
04 (System) New version approved
2018-03-05
04 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2018-03-05
04 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-03-05
03 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-03.txt
2018-03-05
03 (System) New version approved
2018-03-05
03 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2018-03-05
03 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-03-05
02 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-02.txt
2018-03-05
02 (System) New version approved
2018-03-05
02 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2018-03-05
02 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-03-02
01 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-01.txt
2018-03-02
01 (System) New version approved
2018-03-02
01 (System) Request for posting confirmation emailed to previous authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>
2018-03-02
01 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision
2018-03-02
00 Smyshliaeva Ekaterina New version available: draft-smyshlyaev-mgm-00.txt
2018-03-02
00 (System) New version approved
2018-03-02
00 Smyshliaeva Ekaterina
Request for posting confirmation emailed  to submitter and authors: Vladislav Nozdrunov <nozdrunov_vi@tc26.ru>, Vasily Shishkin <shishkin_va@tc26.ru>, Stanislav Smyshlyaev <svs@cryptopro.ru>, Ekaterina ...
2018-03-02
00 Smyshliaeva Ekaterina Uploaded new revision